Home > Föreningsnyheter > Kallelse till vårmöte

Välkomna på vårmöte fredagen den 1.6 kl. 17.00 på Cor-huset.
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Föredragningslista enligt föreningens stadgar § 7

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare
3. Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutsförhet
4. Godkännande av föredragningslistan
5. Bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras
6. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och
andra ansvarsskyldiga

7. Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden behandlas

Välkomna!

Dela det här: