Home > Föreningsnyheter > Föreningsmöte 2018

HoSK rf ordnar föreningsmöte, välkomna! Mötet ordnas på Cor-huset 26.11 kl.18:00 och under mötet går vi igenom bl.a. bokslutet och årsberättelsen för 2015, 2016 och 2017, beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen 2015, 2016 och 2017.

§ 1 Mötets öppnande

 

§ 2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare

 

§ 3 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet

 

§ 4 Godkännande av föredragningslistan

 

§ 5 Beviljande av närvaro- och yttranderätt

 

§ 6 Bokslutet för 2015, Årsberättelsen för 2015 och verksamhetsgranskarens utlåtande presenteras

 

§ 7 Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till Styrelsen 2015 och andra ansvarsskyldiga

 

§ 8 Bokslutet för 2016, Årsberättelsen för 2016 och verksamhetsgranskarens utlåtande presenteras

 

§ 9 Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till Styrelsen 2016 och andra ansvarsskyldiga

 

§ 10 Bokslutet för 2017, Årsberättelsen för 2017 och verksamhetsgranskarens utlåtande presenteras

 

§ 11 Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till Styrelsen 2017 och andra ansvarsskyldiga

 

§ 12 Godkännande av ändringar i föreningens stadgor

 

§ 13 Övriga ärenden

 

§ 14 Mötet avslutas

 

Hosk rf.                                               Majstadsgatan 11                                         Helsingfors

Dela det här: