Home > Föreningsnyheter > Höstmöte 2018

HoSK rf vill välkomna er till årets höstmöte!

Mötet ordnas på Cor-huset 26.11 kl. 18:30, och under mötets gång kommer vi bl.a. gå igenom och fastställa verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för
följande kalenderår. En ny styrelse för år 2019 väljs också.

Föredragningslistan:

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare och två protokolljusterare

§ 3 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet

§ 4 Godkännande av föredragningslistan

§ 5 Beviljande av närvaro- och yttranderätt

§ 6 Verksamhetsplanen samt budgeten för följande kalenderår (2019) fastställs

§ 7 Medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår (2019) fastställs

§ 8 Val av Ordförande

§ 9 Val av Vice Ordförande

§ 10 Val av Kassör

§ 11 Val av Sekreterare

§ 12 Val av övriga styrelsemedlemmar

§ 13 Val av Verksamhetsgranskare för år 2019

§ 14 Val av förtjänstteckenkommitté

§ 15 Övriga ärenden

§ 16 Mötet avslutas

 

Dela det här: