Home > Föreningsnyheter > Föreningsmöte 17.12.2018

Välkommen med på HoSK rf föreningsmöte! Mötet ordnas 17.12.2018 kl. 17.00

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare

§ 3 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet

§ 4 Godkännande av föredragningslistan

§ 5 Beviljande av närvaro- och yttranderätt

§ 6 Bokslutet för 2015, Årsberättelsen för 2015 och verksamhetsgranskarens utlåtande presenteras

§ 7 Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till Styrelsen 2015 och andra ansvarsskyldiga

§ 8 Bokslutet för 2016, Årsberättelsen för 2016 och verksamhetsgranskarens utlåtande presenteras

§ 9 Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till Styrelsen 2016 och andra ansvarsskyldiga

§ 10 Övriga ärenden

§ 11 Mötet avslutas

Dela det här: