Home > Föreningsnyheter > FREDSSKOLAN SÖKER NYA LEDARE – Jobba med global fostran genom drama

Fredsskolan söker nya ledare för den svenskspråkiga verksamheten i Nyland. Ledarna besöker grundskolans årskurser 4–9 med dramaverkstäder om global fostran med bl.a. hållbar utveckling som tema. Fredsskolan upprätthålls av Finlands Fredsförbund och projektet finansieras av Utrikesministeriets stöd för global fostran. 

The school of peace is searching for a new leader for the swedish speaking operation in Nyland. The leaders will visit elementary schools classes 4-9 with drama work shops about global education with sustainable progress as theme. The peace of school is uphold by Finlands peace committée and project is financed by the secretary of state.

Vi förväntar oss av dig: 

We expect from you:

• Iver att aktivt främja hållbar utveckling 

  • Enthusiasm to actively ecourage sustainebility progress

• Erfarenhet av att arbeta med barn och unga och av att leda grupper 

  • Prior knowledge working with kids and young adults and leading groups

Vi uppskattar: 

We appriciate:

• Kännedom om teman inom global fostran 

  • Knowledge about themes in global education

• Erfarenhet av att arbeta med drama och praktiska pedagogiska metoder

  • Experience in working with drama and practical pedagogic methods

Vi erbjuder: 

We are offering:

• Utbildning inför uppdraget och undervisningsmaterial av god kvalitet 

  • Education prior to the mission and good quality education material

• Erfarenhet av global fostran inom organisationsvärlden och dramaledarskap 

  • Experience in global education inside of the organisations and drama leadership

• En ledargemenskap där vi lär oss av varandra och utbyter erfarenheter 

  • A leader community where we learn from eachother and exchange experiences

Dramaverkstäderna hålls oftast på vardagar på dagstid och de räcker ca 3 timmar. Ersättning betalas 22 e/ timme. Fredsskolans ledare kan påverka arbetstidtabellerna och jobbet passar därför bra till exempel för studerande. Du kan hålla en eller flera verkstäder per termin. 

Drama workshops is often held during the weekdays on day time and can take up to 3 hours. Compensation is payed 22e/ hour. The peace school leader can effect work scheudule and job suits well for exemple students. You can hold one or two work shops per semester.

Skicka ett fritt formulerat motivationsbrev (max 1 sida) och CV till fredsskolan@rauhanliitto.fi senast 26.08.2019 kl 17

Send a freely formulated motivation letter (max 1 page) and CV to fredsskolan@rauhanliitto.fi by 26.8.2019 at 17 pm.

De ledare som väljs ut förväntas delta i ledarutbildningen 7-8.9.2019 i Helsingfors, lö-sö kl 10.30-17. Hela arbetsplatsannonsen finns på Fredsskolans webbplats: rauhanliitto.fi/sv/rauhankoulu/. 

The leaders that are picked out are expected to take part of the leader eduation 7-8.9.2019 in Helsinki, sat-sun at 10:30 – 17. You can find the whole job application at the Peace School site: rauhanliitto.fi/sv/rauhankoulu

Dela det här: