Home > Föreningsnyheter > Välkommen på föreningsmöte!

HoSK rf ordnar föreningsmöte 3.12.2019, Välkomna! Mötet ordnas på Cor-huset. Under mötet kommer vi att presentera och fastställa verksamhetsplanen för år 2020.

Datum: 3.12.2019
Tid: Kl. 16:30
Plats: Cor-huset
Kallade: Hosk styrelse, ordinarie- och hedersmedlemmar

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare

§ 3 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet

§ 4 Godkännande av föredragningslistan

§ 5 Beviljande av närvaro- och yttranderätt

§ 9 Verksamhetsplanen för följande kalenderår (2020) presenteras och fastställs.

§ 17 Övriga ärenden

§ 18 Mötet avslutas

Dela det här: