Home > Årsfest > Förtjänsttecken 2020

Nu är det dags att nominera till förtjänsttecken för det gångna verksamhetsåret 2019. Förtjänsttecken delas ut under en särskild ceremoni på årsfesten den 14.3.2020. Den 10.2 – 11.3.2020 kan du lämna in nomineringar! 


Nomineringarna lämnas in i den vita postlådan utanför Askens office på andra våningen i Cor-huset. Nomineringarna kan också mailas till fortjansttecken@hosk.fi. Om nomineringen mailas ska först en pappersansökan fyllas i, och sedan kan ansökan fotas eller skannas och bifogas i mailet.

Instruktioner hittar du på plats vid postlådan eller här nedan.

En nominering skall innehålla följande:

– För- och efternamn på den nominerade
– Vilken medalj/förtjänsttecken/betygelse man nominerar personen till
– En kort motivering till varför personen förtjänar medaljen
– Minst 3 underskrifter behövs för att nominering skall vara giltig (Dig själv + 2 andra)
– Man får nominera hur många personer man vill, även flera till samma förtjänsttecken (detta ska dock skrivas skilt).

PK-medalj
Du kan nominera någon som du anser har deltagit aktivt i programkommitténs verksamhet vid föreningens sitzar och övriga evenemang.  

Kommittémedalj
Du kan nominera någon som du anser har deltagit aktivt i någon annan av förenings kommittéer såsom Förtjänstteckenkommittén, Hosken Sportar eller Årsfestkommittén.

Tutormedalj
Du kan nominera någon som du anser har fungerat som en bra tutor vid institutionen för hälsa- och välfärd. Denna person skall genom sina insatser som tutor även ha främjat föreningens syfte.

Förtjänsttecken i silver
Du kan nominera någon som är HoSK medlem, utexaminerad medlem, f.d. medlem eller en person som är anställd vid Arcada som aktivt medverkat i föreningens verksamhet och främjat föreningens syfte.

Förtjänsttecken i guld
Du kan nominera någon som har fått förtjänsttecken i silver och som därmed i flera år har  medverkat aktivt i föreningens verksamhet samt bidragit till att främja föreningens syfte.

Super HoSKeit hedersbetygelse
Denna betygelse kan tilldelas någon person eller instans som starkt främjat och stött föreningens syfte. Denna person eller instans behöver inte vara medlem i föreningen.

Nomineringen skall vara inlämnad senast fredagen den 11.3 kl. 16.00!

Med vänliga hälsningar,
Förtjänstteckenkommittén 2020

It is now time to nominate for the badges of merit for the year of 2019! The badges of merit are given out during a special ceremony during HoSK annual ball on the 14th of March 2020. During the period of 10.2-11.3.2020 you can nominate people!

The nominations should be handed in to the white post box outside Askens office in Cor-huset on the second floor. The nominations can also be handed in via e-mail, to fortjansttecken@hosk.fi. If you send the nomination via e-mail, you need to fill in the paper application first and then take a photo or scan it and and attatch it to the mail. 

Instructions are found on place as well as below: 

This should be included in the nomination:

  • First and last name of the person you are nominating
  • What badge of merit he/she is nominated for
  • A short motivation as to why you are nominating this person
  • At least three signatures (your plus two others)

You can nominate as many people as you want, even to the same badge of merit, but applications should always be done separately. 

PK-badge of merit

To this badge of merit, you can nominate someone who has been active in the programme committee at Hoskens sitzes and other events

Committee badge of merit

You can nominate someone who has ben active in Hoskens other committees, such as the Annual Ball committee, Hosken Sports or the Badge of Merits committee

Tutoring badge of merit

You can nominate someone who has been a good tutor for Hosken. This person should through his/her actions have worked in a positive approach for Hosken

Badge of merit in silver

You can nominate someone who is a HoSK member, a graduate or former member or a person working at Arcada who has been active in Hoskens activities and worked in a positive approach for 

Badge of merit in gold

You can nominate someone who has already received the badge of merit in silver, who for several years actively has ben a part of Hoskens activities etc and therefore worked in a postitive approach for hosken. 

Super HoSKeit honorary badge of merit

This medal can be given to someone who greatly has worked for or supported Hoskens activity. This person does not have to be a member of HoSK! The nominations should be handed in Friday the 11th of March at 4 pm the latest! 

Best regards, 

The committee for badges of merits 2020

Dela det här: