Home > Föreningsnyheter > VÅRMÖTE 2020

Hej allihopa och välkomna på HoSK r.f.s vårmöte onsdagen 3.6 kl.17:00. Mötet kommer att ta plats på Cor-huset, men om vädret tillåter kan vi även vara utomhus🌞
Man kan även delta i mötet via Zoom, länken delas på onsdagen kl.16:30 här på evenemanget.
Alla är välkomna på vårmöte!

Föredragningslistan för vårmöte:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, sekreterare, två (2) protokolljusterare samt två (2) rösträknare

§3 Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutsförhet

§4 Godkännande av föredragningslistan

§5 Bokslutet presenteras

§6 Årsberättelsen presenteras

§7 Revisorernas utlåtande presenteras

§8 Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga

§9 Ekonomiansvarig för hösten 2020 väljs in

§10 Revidering av reglementen

§11 Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden behandlas

§12 Nästa möte

§13 Mötet avslutas

Dela det här: